مجتمع منطقه ساریر استانبول - TR-189

قیمت 17,685,000 ₺

استانبول / ساریر

شرح املاک

آپارتمانهای لوکس فروشی در استانبول ساریر در برج های بلند و مشرف به بسفر

مجتمع مسکونی و اداری، تجاری در استانبول ، ارزشمند از نظر مسکن و سرمایه گذاری

 1. مجتمع منطقه ساریر استانبول
 2. TR-189-out-04
 3. TR-189-out-09
 4. TR-189-out-10
 5. TR-189-out-12
 6. TR-189-out-16
 7. TR-189-out-17
 8. TR-189-out-18
 9. TR-189-out-20
 10. TR-189-out-23
 11. TR-189-out-24
 12. TR-189-out-25
 13. TR-189-out-26
 14. TR-189-out-27
 15. TR-189-out-28
 16. TR-189-out-29
 17. TR-189-out-30
 18. TR-189-out-31
 19. TR-189-out-32
 20. TR-189-out-33
 21. TR-189-out-34
 22. TR-189-out-36
 23. TR-189-out-37
 24. TR-189-out-38
 25. TR-189-out-39
 26. TR-189-out-40
 27. TR-189-out-41
 28. TR-189-out-42
 29. TR-189-out-44
 30. TR-189-out-01
 31. TR-189-out-02
 32. TR-189-in-4+1dublex-39
 33. TR-189-in-4+1dublex-41
 34. TR-189-in-4+1dublex-42
 35. TR-189-in-4+1dublex-43
 36. TR-189-in-4+1dublex-45
 37. TR-189-in-4+1dublex-47
 38. TR-189-in-4+1dublex-48
 39. TR-189-in-4+1dublex-49
 40. TR-189-in-4+1dublex-50
 41. TR-189-in-4+1dublex-51
 42. TR-189-in-4+1dublex-52
 43. TR-189-in-4+1dublex-53
 44. TR-189-in-4+1dublex-55
 45. TR-189-in-4+1dublex-56
 46. TR-189-in-4+1dublex-57
 47. TR-189-in-4+1dublex-59
 48. TR-189-in-4+1dublex-60
 49. TR-189-in-4+1dublex-64
 50. TR-189-in-4+1dublex-66
 51. TR-189-in-4+1dublex-01
 52. TR-189-in-4+1dublex-02
 53. TR-189-in-4+1dublex-03
 54. TR-189-in-4+1dublex-04
 55. TR-189-in-4+1dublex-05
 56. TR-189-in-4+1dublex-06
 57. TR-189-in-4+1dublex-10
 58. TR-189-in-4+1dublex-13
 59. TR-189-in-4+1dublex-14
 60. TR-189-in-4+1dublex-15
 61. TR-189-in-4+1dublex-18
 62. TR-189-in-4+1dublex-19
 63. TR-189-in-4+1dublex-20
 64. TR-189-in-4+1dublex-22
 65. TR-189-in-4+1dublex-23
 66. TR-189-in-4+1dublex-24
 67. TR-189-in-4+1dublex-25
 68. TR-189-in-4+1dublex-26
 69. TR-189-in-4+1dublex-28
 70. TR-189-in-4+1dublex-29
 71. TR-189-in-4+1dublex-31
 72. TR-189-in-4+1dublex-33
 73. TR-189-in-4+1dublex-34
 74. TR-189-in-4+1dublex-35
 75. TR-189-in-4+1dublex-36
 76. TR-189-in-4+1dublex-38
 77. TR-189-plans-00-KAPAK-ABLOCK
 78. TR-189-plans-01-STUDYO-A-ABLOCK
 79. TR-189-plans-1+1A2_01-ABLOCK~1
 80. TR-189-plans-1+1-A-ABLOCK
 81. TR-189-plans-1+1A--BBLOCK
 82. TR-189-plans-1+1AblokA2_01
 83. TR-189-plans-1+1AblokB_02
 84. TR-189-plans-1+1A-CBLOK
 85. TR-189-plans-1+1b-ABLOCK
 86. TR-189-plans-1+1-B-ABLOCK
 87. TR-189-plans-1+1B--BBLOCK
 88. TR-189-plans-1+1B-CBLOK
 89. TR-189-plans-1+1-C-ABLOCK
 90. TR-189-plans-1+1C--BBLOCK
 91. TR-189-plans-1+1C-CBLOK
 92. TR-189-plans-1+1-D-ABLOCK
 93. TR-189-plans-1+1D-CBLOK
 94. TR-189-plans-1+1-E-ABLOCK
 95. TR-189-plans-1+1-F-ABLOCK
 96. TR-189-plans-1+1-G-ABLOCK
 97. TR-189-plans-1+1-H-ABLOCK
 98. TR-189-plans-02-STUDYO-B-ABLOCK
 99. TR-189-plans-2+1A--BBLOCK
 100. TR-189-plans-2+1-AblokA1_01
 101. TR-189-plans-2+1-AblokB1_02
 102. TR-189-plans-2+1A-CBLOK
 103. TR-189-plans-2+1B1_02-ABLOCK
 104. TR-189-plans-2+1-B-ABLOCK
 105. TR-189-plans-2+1B--BBLOCK
 106. TR-189-plans-2+1B-CBLOK
 107. TR-189-plans-2+1-C-ABLOCK
 108. TR-189-plans-2+1C--BBLOCK
 109. TR-189-plans-2+1-D-ABLOCK
 110. TR-189-plans-2+1D--BBLOCK
 111. TR-189-plans-2+1-E-ABLOCK
 112. TR-189-plans-2+1-F-ABLOCK
 113. TR-189-plans-2+1-G-ABLOCK
 114. TR-189-plans-2+1-H-ABLOCK
 115. TR-189-plans-2+1-I-ABLOCK
 116. TR-189-plans-2+1-J-ABLOCK
 117. TR-189-plans-2+1-K-ABLOCK
 118. TR-189-plans-2+1-L-ABLOCK
 119. TR-189-plans-03-STUDYO-C-ABLOCK
 120. TR-189-plans-3+1-A-ABLOCK
 121. TR-189-plans-3+1A-alt-kat--BBLOCK
 122. TR-189-plans-3+1A-CBLOK
 123. TR-189-plans-3+1A-üst-kat--BBLOCK
 124. TR-189-plans-3+1-B-ABLOCK
 125. TR-189-plans-3+1B-BBLOCK
 126. TR-189-plans-3+1-C-ABLOCK
 127. TR-189-rec-01
 128. TR-189-rec-02
 129. TR-189-rec-04
 130. TR-189-rec-10
 131. TR-189-rec-11
 132. TR-189-rec-12
 133. TR-189-rec-13
 134. TR-189-rec-17
 135. TR-189-rec-18
 136. TR-189-rec-19
 137. TR-189-rec-21
 138. TR-189-rec-23
 139. TR-189-rec-26
 140. TR-189-rec-28
 141. TR-189-rec-29
 142. TR-189-rec-31
 143. TR-189-rec-32
 144. TR-189-rec-33
 145. TR-189-rec-35
 146. TR-189-rec-39
 147. TR-189-rec-41
 148. TR-189-rec-46
 149. TR-189-rec-47
 150. TR-189-rec-48
 151. TR-189-rec-49
 152. TR-189-rec-50
 153. TR-189-rec-51
 154. TR-189-rec-52
 155. TR-189-rec-54
 156. TR-189-rec-56
 157. TR-189-rec-57
 158. TR-189-rec-58
 159. TR-189-rec-60
 160. TR-189-rec-63
 161. TR-189-rec-65
 162. TR-189-rec-66
 163. TR-189-rec-67
 164. TR-189-rec-69
 165. TR-189-rec-71
 166. TR-189-rec-72
 167. TR-189-rec-76
 168. TR-189-rec-77
 169. TR-189-rec-79
 170. TR-189-rec-80
 171. TR-189-rec-81
 172. TR-189-rec-82
 173. TR-189-rec-83
 174. TR-189-rec-84
 175. TR-189-rec-85
 176. TR-189-rec-88