آپارتمانهای سرمایه گذاری در بزرگراه با منظره دریا در استانبول کارتال - TR-079

قیمت 1,075,000 ₺

استانبول / کارتال

شرح املاک

فروش آپارتمان مناسب برای تابعیت ترکیه در استانبول آسیایی.

آپارتمانهای متمایز جهت سرمایه گذاری در بزرگراه استانبول کارتال

مباع
 1. آپارتمانهای سرمایه گذاری در بزرگراه با منظره دریا در استانبول کارتال
 2. TR-079-out-16
 3. TR-079-out-17
 4. TR-079-out-18
 5. TR-079-out-1
 6. TR-079-out-2
 7. TR-079-out-3
 8. TR-079-out-4
 9. TR-079-out-5
 10. TR-079-out-6
 11. TR-079-out-7
 12. TR-079-out-8
 13. TR-079-out-9
 14. TR-079-out-10
 15. TR-079-out-11
 16. TR-079-out-12
 17. TR-079-out-13
 18. TR-079-out-14
 19. TR-079-out-15
 20. TR-079-in-1
 21. TR-079-in-2
 22. TR-079-in-3
 23. TR-079-in-4
 24. TR-079-in-5
 25. TR-079-in-6
 26. TR-079-in-7
 27. TR-079-in-8
 28. TR-079-in-9
 29. TR-079-in-10
 30. TR-079-in-11
 31. TR-079-in-20
 32. TR-079-in-21
 33. TR-079-in-22
 34. TR-079-in-23
 35. TR-079-in-24
 36. TR-079-in-30
 37. TR-079-plans-3
 38. TR-079-plans-4
 39. TR-079-plans-1
 40. TR-079-plans-2