پروژه آپارتمان کوچوکچکمجه استانبول - TR-032

قیمت 3,575,000 ₺

استانبول / کوچک چکمجه

شرح املاک

آپارتمان های فروشی در کوچوکچکمه کنار کانال استانبول

ملک مسکونی در استانبول آماده تحویل مناسب برای سرمایه گذاری و شهروندی ترکیه است

 1. پروژه آپارتمان کوچوکچکمجه استانبول
 2. TR-032-out-02
 3. TR-032-out-04
 4. TR-032-out-05
 5. TR-032-out-03
 6. TR-032-in-01
 7. TR-032-in-02
 8. TR-032-in-03
 9. TR-032-in-04
 10. TR-032-in-05
 11. TR-032-in-06
 12. TR-032-in-07
 13. TR-032-in-08
 14. TR-032-plan-1+1-A1
 15. TR-032-plan-1+1-A1-T
 16. TR-032-plan-1+1-A2
 17. TR-032-plan-1+1-B
 18. TR-032-plan-1+1-D
 19. TR-032-plan-1+1-E
 20. TR-032-plan-1+1-E-T
 21. TR-032-plan-1+1-F
 22. TR-032-plan-1+1-F-T
 23. TR-032-plan-1+1-G
 24. TR-032-plan-1+1-G-T
 25. TR-032-plan-1+1-H
 26. TR-032-plan-1+1-I
 27. TR-032-plan-1+1-J
 28. TR-032-plan-1+1-J-T
 29. TR-032-plan-2+1-A
 30. TR-032-plan-2+1-A-T
 31. TR-032-plan-2+1-B
 32. TR-032-plan-2+1-B-T
 33. TR-032-plan-2+1-C
 34. TR-032-plan-2+1-C-T
 35. TR-032-plan-2+1-D1
 36. TR-032-plan-2+1-D1-T
 37. TR-032-plan-2+1-D2
 38. TR-032-plan-2+1-D2-T
 39. TR-032-plan-2+1-E
 40. TR-032-plan-2+1-E-T
 41. TR-032-plan-2+1-F
 42. TR-032-plan-2+1-F-T
 43. TR-032-plan-2+1-G
 44. TR-032-plan-2+1-H
 45. TR-032-plan-2+1-I
 46. TR-032-plan-2+1-J
 47. TR-032-plan-2+1-J-T
 48. TR-032-plan-2+1-K
 49. TR-032-plan-2+1-K-T
 50. TR-032-plan-2+1-L
 51. TR-032-plan-2+1-L-T
 52. TR-032-plan-2+1-M
 53. TR-032-plan-2+1-M-T
 54. TR-032-plan-2+1-N-T
 55. TR-032-plan-2+1-O
 56. TR-032-plan-2+1-P
 57. TR-032-plan-3+1-A
 58. TR-032-plan-3+1-A-T
 59. TR-032-plan-3+1-B1
 60. TR-032-plan-3+1-B2
 61. TR-032-plan-3+1-C
 62. TR-032-plan-3+1-D
 63. TR-032-plan-3+1-D-T
 64. TR-032-plans-01
 65. TR-032-rec-01
 66. TR-032-rec-02
 67. TR-032-rec-03
 68. TR-032-rec-04
 69. TR-032-rec-05
 70. TR-032-rec-06
 71. TR-032-rec-07
 72. TR-032-rec-08
 73. TR-032-rec-09
 74. TR-032-rec-10
 75. TR-032-rec-11
 76. TR-032-rec-12