مجتمع آپارتمانی کوچک چکمجه استانبول - TR-170

قیمت 783,000 ₺

استانبول / کوچک چکمجه

شرح املاک

آپارتمانهای فروشی در کوچک چکمجه استانبول، مناسب اخذ شهروندی

یک مجتمع مسکونی بی نظیر،در منطقه آرام هالکالی ترکیه، نزدیک به مراکز خرید ، دانشگاه ها و مدارس بین المللی در استانبول

مباع
 1. مجتمع آپارتمانی کوچک چکمجه استانبول
 2. TR-170-out-01
 3. TR-170-out-02
 4. TR-170-out-03
 5. TR-170-out-04
 6. TR-170-out-05
 7. TR-170-out-06
 8. TR-170-out-09
 9. TR-170-out-10
 10. TR-170-in-24
 11. TR-170-in-26
 12. TR-170-in-27
 13. TR-170-in-28
 14. TR-170-in-29
 15. TR-170-in-01
 16. TR-170-in-03
 17. TR-170-in-04
 18. TR-170-in-05
 19. TR-170-in-06
 20. TR-170-in-07
 21. TR-170-in-09
 22. TR-170-in-10
 23. TR-170-in-11
 24. TR-170-in-12
 25. TR-170-in-13
 26. TR-170-in-14
 27. TR-170-in-15
 28. TR-170-in-16
 29. TR-170-in-17
 30. TR-170-in-18
 31. TR-170-in-19
 32. TR-170-in-20
 33. TR-170-in-21
 34. TR-170-in-22
 35. TR-170-in-23
 36. TR-170-plans-0+1-m72
 37. TR-170-plans-1+1-m60,2
 38. TR-170-plans-1+1-m60
 39. TR-170-plans-1+1-m80
 40. TR-170-plans-1+1-m87
 41. TR-170-plans-2+1-m96
 42. TR-170-plans-2+1-m97
 43. TR-170-plans-2+1-m104-(2)
 44. TR-170-plans-2+1-m104
 45. TR-170-plans-2+1-m104
 46. TR-170-plans-2+1-m107
 47. TR-170-plans-2+1-m114
 48. TR-170-plans-2+1-m120
 49. TR-170-plans-3
 50. TR-170-plans-3+1-m163
 51. TR-170-rec-01
 52. TR-170-rec-02
 53. TR-170-rec-04
 54. TR-170-rec-05
 55. TR-170-rec-06
 56. TR-170-rec-07
 57. TR-170-rec-08
 58. TR-170-rec-09
 59. TR-170-rec-10
 60. TR-170-rec-11
 61. TR-170-rec-12
 62. TR-170-rec-13
 63. TR-170-rec-14
 64. TR-170-rec-15
 65. TR-170-rec-16
 66. TR-170-rec-17
 67. TR-170-rec-18