مجتمع آپارتمان ها و ویلاهای لوکس خانوادگی ، استانبول ، باهچه شهیر - TR-029

قیمت 5,615,000 ₺

استانبول / باغچه شهیر

شرح املاک

مجتمع آپارتمان ها و ویلاهای لوکس خانوادگی ، استانبول ، باهچه شهیر

یک پروژه مسکونی آماده تحویل در استانبول مناسب برای تابعیت ترکیه

 1. مجتمع آپارتمان ها و ویلاهای لوکس خانوادگی ، استانبول ، باهچه شهیر
 2. TR-029-out-1
 3. TR-029-out-2
 4. TR-029-out-3
 5. TR-029-out-4
 6. TR-029-villa-15
 7. TR-029-villa-16
 8. TR-029-villa-17
 9. TR-029-in-14
 10. TR-029-in-15
 11. TR-029-in-16
 12. TR-029-in-17
 13. TR-029-in-18
 14. TR-029-in-19
 15. TR-029-in-20
 16. TR-029-in-21
 17. TR-029-in-22
 18. TR-029-in-23
 19. TR-029-in-24
 20. TR-029-in-25
 21. TR-029-in-26
 22. TR-029-in-27
 23. TR-029-in-1
 24. TR-029-in-2
 25. TR-029-in-3
 26. TR-029-in-4
 27. TR-029-in-5
 28. TR-029-in-6
 29. TR-029-in-7
 30. TR-029-in-8
 31. TR-029-in-9
 32. TR-029-in-10
 33. TR-029-in-11
 34. TR-029-in-12
 35. TR-029-in-13
 36. TR-029-villa-1
 37. TR-029-villa-2
 38. TR-029-villa-4
 39. TR-029-villa-5
 40. TR-029-villa-6
 41. TR-029-villa-8
 42. TR-029-villa-9
 43. TR-029-villa-10
 44. TR-029-villa-11
 45. TR-029-villa-13
 46. TR-029-villa-14
 47. TR-029-villa-18
 48. TR-029-villa-19
 49. TR-029-villa-20
 50. TR-029-villa-21
 51. TR-029-villa-22
 52. TR-029-villa-23
 53. TR-029-villa-24
 54. TR-029-plans-1
 55. TR-029-plans-2
 56. TR-029-plans-3
 57. TR-029-plans-4
 58. TR-029-plans-5
 59. TR-029-plans-6
 60. TR-029-plans-7
 61. TR-029-plans-8
 62. 2
 63. TR-029-sf-1
 64. TR-029-sf-2
 65. TR-029-sf-3
 66. TR-029-sf-4
 67. TR-029-sf-5
 68. TR-029-sf-6
 69. TR-029-sf-7
 70. TR-029-sf-8
 71. TR-029-sf-9
 72. TR-029-sf-10
 73. TR-029-sf-11
 74. TR-029-sf-12
 75. TR-029-sf-13