مجتمع آپارتمانی در عمرانیه استانبول - TR-080

قیمت 4,400,000 ₺

استانبول / عمرانیه

شرح املاک

آپارتمان های لوکس در منطقه عمران بخش آسیایی استانبول

پروژه ای بینظیر با چشم انداز به پل و تنگه بسفر با دسترسی آسان به سیستم نقلیه شهری و امکانات مدرن شهری

 1. مجتمع آپارتمانی در عمرانیه استانبول
 2. TR-080-out-01
 3. TR-080-out-02
 4. TR-080-out-03
 5. TR-080-out-04
 6. TR-080-out-05
 7. TR-080-out-06
 8. TR-080-out-07
 9. TR-080-out-08
 10. TR-080-out-09
 11. TR-080-out-10
 12. TR-080-out-11
 13. TR-080-out-13
 14. TR-080-out-14
 15. TR-080-out-15
 16. TR-080-out-16
 17. TR-080-out-18
 18. TR-080-out-19
 19. TR-080-out-20
 20. TR-080-out-21
 21. TR-080-out-22
 22. TR-080-out-26
 23. TR-080-out-29
 24. TR-080-out-30
 25. TR-080-out-31
 26. TR-080-out-32
 27. TR-080-out-34
 28. TR-080-out-35
 29. TR-080-out-36
 30. TR-080-out-37
 31. TR-080-out-38
 32. TR-080-out-39
 33. TR-080-out-40
 34. TR-080-out-44
 35. TR-080-out-45
 36. TR-080-out-46
 37. TR-080-out-47
 38. TR-080-out-48
 39. TR-080-out-49
 40. TR-080-out-50
 41. TR-080-out-51
 42. TR-080-out-52
 43. TR-080-out-53
 44. TR-080-out-54
 45. TR-080-out-55
 46. TR-080-out-56
 47. TR-080-out-57
 48. TR-080-out-58
 49. TR-080-out-59
 50. TR-080-out-60
 51. TR-080-out-61
 52. TR-080-in-01
 53. TR-080-in-02
 54. TR-080-in-04
 55. TR-080-in-06
 56. TR-080-in-07
 57. TR-080-in-11
 58. TR-080-in-13
 59. TR-080-in-15
 60. TR-080-in-16
 61. TR-080-in-24
 62. TR-080-in-25
 63. TR-080-in-26
 64. TR-080-in-29
 65. TR-080-in-31
 66. TR-080-in-32
 67. TR-080-in-34
 68. TR-080-in-37
 69. TR-080-in-42
 70. TR-080-in-47
 71. TR-080-in-48
 72. TR-080-in-50
 73. TR-080-in-51
 74. TR-080-in-53
 75. TR-080-in-54
 76. TR-080-in-55
 77. TR-080-in-57
 78. TR-080-in-66
 79. TR-080-in-68
 80. TR-080-in-69
 81. TR-080-in-71
 82. TR-080-in-74
 83. TR-080-in-80
 84. TR-080-in-81
 85. TR-080-in-85
 86. TR-080-in-86
 87. TR-080-in-87
 88. TR-080-in-88
 89. TR-080-in-90
 90. TR-080-in-91
 91. TR-080-in-92
 92. TR-080-in-93
 93. TR-080-in-94
 94. TR-080-in-96
 95. TR-080-in-100
 96. TR-080-in-101
 97. TR-080-in-102
 98. TR-080-in-103
 99. TR-080-in-104
 100. TR-080-in-106
 101. TR-080-in-108
 102. TR-080-plan-1+1-2-copy
 103. TR-080-plan-1+1-3-copy
 104. TR-080-plan-1+1-4-copy
 105. TR-080-plan-1+1-5-copy
 106. TR-080-plan-1+1-6-copy
 107. TR-080-plan-1+1-7-copy
 108. TR-080-plan-1+1-8-copy
 109. TR-080-plan-1+1-9-copy
 110. TR-080-plan-1+1-10-copy
 111. TR-080-plan-1+1-11-copy
 112. TR-080-plan-1+1-12-copy
 113. TR-080-plan-1+1-13-copy
 114. TR-080-plan-1+1-14-copy
 115. TR-080-plan-1+1-15-copy
 116. TR-080-plan-1+1-16-copy
 117. TR-080-plan-1+1-17-copy
 118. TR-080-plan-1+1-18-copy
 119. TR-080-plan-1+1-19-copy
 120. TR-080-plan-1+1-20-copy
 121. TR-080-plan-1+1-21-copy
 122. TR-080-plan-1+1-22-copy
 123. TR-080-plan-2+1-1-copy
 124. TR-080-plan-2+1-2-copy
 125. TR-080-plan-2+1-3-copy
 126. TR-080-plan-2+1-4-copy
 127. TR-080-plan-2+1-5-copy
 128. TR-080-plan-2+1-6-copy
 129. TR-080-plan-2+1-7-copy
 130. TR-080-plan-2+1-8-copy
 131. TR-080-plan-3+1-1-copy
 132. TR-080-plan-3+1-2-copy
 133. TR-080-plan-3+1-3-copy
 134. TR-080-plan-3+1-4-copy
 135. TR-080-plan-3+1-5-copy
 136. TR-080-plan-3+1-6-copy
 137. TR-080-plan-3+1-7-copy
 138. TR-080-plan-3+1-8-copy
 139. TR-080-plan-3+1-9-copy
 140. TR-080-plan-3+1-10-copy
 141. TR-080-plan-3+1-11-copy
 142. TR-080-plan-3+1-12-copy
 143. TR-080-plan-3+1-13-copy
 144. TR-080-plan-3+1-14-copy
 145. TR-080-plan-4+1-1-copy
 146. TR-080-plan-4+1-2-copy
 147. TR-080-plan-4+1-3-copy
 148. TR-080-plan-4+1-4-copy
 149. TR-080-plan-4+1-5-copy
 150. TR-080-plan-4+1-6-copy
 151. TR-080-plan-4+1-7-copy
 152. TR-080-rec-17
 153. TR-080-rec-18
 154. TR-080-rec-19
 155. TR-080-rec-20
 156. TR-080-rec-22
 157. TR-080-rec-23
 158. TR-080-rec-24
 159. TR-080-rec-25
 160. TR-080-rec-26
 161. TR-080-rec-27
 162. TR-080-rec-28
 163. TR-080-rec-29
 164. TR-080-rec-01
 165. TR-080-rec-02
 166. TR-080-rec-03
 167. TR-080-rec-04
 168. TR-080-rec-05
 169. TR-080-rec-06
 170. TR-080-rec-07
 171. TR-080-rec-08
 172. TR-080-rec-09
 173. TR-080-rec-10
 174. TR-080-rec-11
 175. TR-080-rec-12
 176. TR-080-rec-13
 177. TR-080-rec-14
 178. TR-080-rec-15
 179. TR-080-rec-16