مجتمع آپارتمانهای استانبول کوچوک چکمجه - TR-188

قیمت 3,381,000 ₺

استانبول / کوچک چکمجه

شرح املاک

پیش فروش مجتمع مجلل نزدیک پروژه کانال آب استانبول در مجاورت شاه راه باسین اکپرس

یک مجتمع مسکونی با خدمات کامل در استانبول قسمت اروپایی، در نزدیکی دریاچه کوچوک چکمجه

 1. مجتمع آپارتمانهای استانبول کوچوک چکمجه
 2. TR-188-out-01
 3. TR-188-out-02
 4. TR-188-out-03
 5. TR-188-out-04
 6. TR-188-out-05
 7. TR-188-out-06
 8. TR-188-out-07
 9. TR-188-out-08
 10. TR-188-out-09
 11. TR-188-out-10
 12. TR-188-out-11
 13. TR-188-out-12
 14. TR-188-out-13
 15. TR-188-out-14
 16. TR-188-out-15
 17. TR-188-out-16
 18. TR-188-out-17
 19. TR-188-out-18
 20. TR-188-out-19
 21. TR-188-out-20
 22. TR-188-out-21
 23. TR-188-out-22
 24. TR-188-out-23
 25. TR-188-out-26
 26. TR-188-out-27
 27. TR-188-out-28
 28. TR-188-out-29
 29. TR-188-out-31
 30. TR-188-out-32
 31. TR-188-out-36
 32. TR-188-out-37
 33. TR-188-out-38
 34. TR-188-out-39
 35. TR-188-out-40
 36. TR-188-out-41
 37. TR-188-out-42
 38. TR-188-in-01
 39. TR-188-in-02
 40. TR-188-in-03
 41. TR-188-in-04
 42. TR-188-in-05
 43. TR-188-in-06
 44. TR-188-in-07
 45. TR-188-in-08
 46. TR-188-in-09
 47. TR-188-in-10
 48. TR-188-in-11
 49. TR-188-in-12
 50. TR-188-in-13
 51. TR-188-in-14
 52. TR-188-in-15
 53. TR-188-in-16
 54. TR-188-in-17
 55. TR-188-in-18
 56. TR-188-in-19
 57. TR-188-in-20
 58. TR-188-in-21
 59. TR-188-in-22
 60. TR-188-in-23
 61. TR-188-in-24
 62. TR-188-in-25
 63. TR-188-in-26
 64. TR-188-rec-15
 65. TR-188-rec-16
 66. TR-188-rec-01
 67. TR-188-rec-02
 68. TR-188-rec-03
 69. TR-188-rec-04
 70. TR-188-rec-05
 71. TR-188-rec-06
 72. TR-188-rec-07
 73. TR-188-rec-08
 74. TR-188-rec-09
 75. TR-188-rec-10
 76. TR-188-rec-11
 77. TR-188-rec-12
 78. TR-188-rec-13
 79. TR-188-rec-14