مجتمع مسکونی منطقه آتاشهیر استانبول - TR-010

قیمت 1,568,000 ₺

استانبول / اتا شهیر

شرح املاک

آپارتمانهای فروشی در لوکس ترین منطقه آسیایی استانبول

یک مجتمع مسکونی لوکس به عنوان یک شهر کوچک در معتبرترین منطقه آسیایی استانبول طراحی شده است

مباع
 1. مجتمع مسکونی منطقه آتاشهیر استانبول
 2. TR-010-out-2
 3. TR-010-out-3
 4. TR-010-out-4
 5. TR-010-out-5
 6. TR-010-out-6
 7. TR-010-out-7
 8. TR-010-out-8
 9. TR-010-out-9
 10. TR-010-out-10
 11. TR-010-out-12
 12. TR-010-in-1
 13. TR-010-in-2
 14. TR-010-in-3
 15. TR-010-in-4
 16. TR-010-in-5
 17. TR-010-in-6
 18. TR-010-in-7
 19. TR-010-sf-1
 20. TR-010-sf-2
 21. TR-010-sf-3
 22. TR-010-sf-4