پروژه مسکونی لوکس در مرکز اقتصادی نزدیک جنگلهای بلگراد در ماسلاک استانبول - TR-077

قیمت 14,850,000 ₺

استانبول / ساریر

شرح املاک

آپارتمان های لوکس ماسلاک در قلب تجاری و اقتصادی شهر در نزدیکی جنگل های بلگراد

آپارتمان های مناسب برای تجار در یک پروژه سرمایه گذاری و تضمین تابعیت ترکیه.

 1. پروژه مسکونی لوکس در مرکز اقتصادی نزدیک جنگلهای بلگراد در ماسلاک استانبول
 2. TR-077-out-1
 3. TR-077-out-2
 4. TR-077-out-3
 5. TR-077-out-4
 6. TR-077-out-5
 7. TR-077-out-6
 8. TR-077-out-7
 9. TR-077-out-8
 10. TR-077-out-9
 11. TR-077-out-10
 12. TR-077-out-11
 13. TR-077-out-12
 14. TR-077-out-13
 15. TR-077-out-14
 16. TR-077-out-15
 17. TR-077-out-16
 18. TR-077-out-17
 19. TR-077-out-18
 20. TR-077-out-20
 21. TR-077-out-21
 22. TR-077-out-22
 23. TR-077-out-23
 24. TR-077-out-24
 25. TR-077-out-25
 26. TR-077-in-1
 27. TR-077-in-2
 28. TR-077-in-3
 29. TR-077-SF-1
 30. TR-077-SF-2
 31. TR-077-SF-4
 32. TR-077-SF-5
 33. TR-077-SF-6
 34. TR-077-SF-7
 35. TR-077-SF-8