مجتمع آپارتمان های ساحلی در استانبول ، بیوک چکمجه - TR-155

قیمت 4,500,000 ₺

استانبول / بیوک چکمجه

شرح املاک

آپارتمان کنار ساحل در استانبول، بیوک چکمجه

آپارتمانهای ساحلی در استانبول اروپایی ، آماده زندگی

 1. مجتمع آپارتمان های ساحلی در استانبول ، بیوک چکمجه
 2. TR-155-out-01
 3. TR-155-out-02
 4. TR-155-out-03
 5. TR-155-out-04
 6. TR-155-out-05
 7. TR-155-out-06
 8. TR-155-out-07
 9. TR-155-out-08
 10. TR-155-out-09
 11. TR-155-out-10
 12. TR-155-out-11
 13. TR-155-out-12
 14. TR-155-out-13
 15. TR-155-out-14
 16. TR-155-out-15
 17. TR-155-out-16
 18. TR-155-out-17
 19. TR-155-out-18
 20. TR-155-out-19
 21. TR-155-out-20
 22. TR-155-out-21
 23. TR-155-out-22
 24. TR-155-out-23
 25. TR-155-out-24
 26. TR-155-out-25
 27. TR-155-out-26
 28. TR-155-out-27
 29. TR-155-out-28
 30. TR-155-out-29
 31. TR-155-in-01
 32. TR-155-in-02
 33. TR-155-in-03
 34. TR-155-in-04
 35. TR-155-in-05
 36. TR-155-in-06
 37. TR-155-in-07
 38. TR-155-in-08
 39. TR-155-in-09
 40. TR-155-in-10
 41. TR-155-in-11
 42. TR-155-plans-2+1-A-BLOK-TİPA-(A20)
 43. TR-155-plans-2+1-A-BLOK-TİPC-(A27-A37--A47)
 44. TR-155-plans-2+1-A-BLOK-TİPC1-(A17)
 45. TR-155-plans-2+1-B-BLOK-TİPA-(B23-B32-B41-B59)
 46. TR-155-plans-2+1-B-BLOK-TİPE(B12-B19--B28--B37--B46-B55)
 47. TR-155-plans-2+1-B-BLOK-TİPF1-(B20)
 48. TR-155-plans-2+1-B-BLOK-TİPG-(B30-B39-B48--B57)
 49. TR-155-plans-2+1-B-BLOK-TİPG1-(B21)
 50. TR-155-plans-2+1-C-BLOK-TİPL-(C24)
 51. TR-155-plans-2+1-C-BLOK-TİPL1-(C6)
 52. TR-155-plans-2+1-DUBLEX-A-BLOK-TİPA-(A60-A67)
 53. TR-155-plans-2+1-DUBLEX-A-BLOK-TİPB-(A61-A62--A71)
 54. TR-155-plans-2+1-DUBLEX-A-BLOK-TİPC-(A63)
 55. TR-155-plans-2+1-DUBLEX-A-BLOK-TİPE-(A74)
 56. TR-155-plans-2+1-DUBLEX-A-BLOK-TİPF-(A64-A75)
 57. TR-155-plans-2+1-DUBLEX-A-BLOK-TİPH-(A66)
 58. TR-155-plans-2+1-DUBLEX-A-BLOK-TİPI-(A68)
 59. TR-155-plans-2+1-DUBLEX-B-BLOK-TİPC-(B63-B75)
 60. TR-155-plans-2+1-DUBLEX-B-BLOK-TİPF-(B62-B66)
 61. TR-155-plans-2+1-DUBLEX-B-BLOK-TİPJ-(B69)
 62. TR-155-plans-2+1-DUBLEX-B-BLOK-TİPK-(B71)
 63. TR-155-plans-2+1-DUBLEX-B-BLOK-TİPL-(B72-73)
 64. TR-155-plans-2+1-DUBLEX-C-BLOK-TİP-M-(C38)
 65. TR-155-plans-2+1-DUBLEX-C-BLOK-TIP-N-(C35-C36-C37)
 66. TR-155-plans-2+1-DUBLEX-C-BLOK-TİP-P-(C34)
 67. TR-155-plans-3+1-A-BLOK-TİPB-(A22--A32-A42--A45)
 68. TR-155-plans-3+1-A-BLOK-TİPB1-(A12-A15)
 69. TR-155-plans-3+1-A-BLOK-TİPC-(A28-A38--A48-A58)
 70. TR-155-plans-3+1-A-BLOK-TİPC1-(A18)
 71. TR-155-plans-3+1-A-BLOK-TİPD-(A23-A33--A43-A53)
 72. TR-155-plans-3+1-A-BLOK-TİPD1-(A13)
 73. TR-155-plans-3+1-A-BLOK-TİPE1-(A14)
 74. TR-155-plans-3+1-B-BLOK-TİPB-(B3-B4-B11-B16-B18-B27-B34-B54)
 75. TR-155-plans-3+1-B-BLOK-TİPF-(B31-B40-B49--B58)
 76. TR-155-plans-3+1-B-BLOK-TİPF1-(B22)
 77. TR-155-plans-3+1-B-BLOK-TİPH-(B2-B10)
 78. TR-155-plans-3+1-C-BLOK-TİP-G1-(C1)
 79. TR-155-plans-3+1-DUBLEX-A-BLOK-TİPG-(A1)
 80. TR-155-plans-3+1-DUBLEX-A-BLOK-TİPI-(A5--A6-A7)
 81. TR-155-plans-3+1-DUBLEX-A-BLOK-TİPJ-(A8)
 82. TR-155-plans-3+1-DUBLEX-B-BLOK-TİPA-(B61)
 83. TR-155-plans-3+1-DUBLEX-B-BLOK-TİPB-(B67)
 84. TR-155-plans-3+1-DUBLEX-B-BLOK-TİPC-(B70)
 85. TR-155-plans-3+1-DUBLEX-B-BLOK-TİPD-(B74)
 86. TR-155-plans-3+1-DUBLEX-B-BLOK-TİPE-(B64)
 87. TR-155-plans-3+1-DUBLEX-B-BLOK-TİPK-(B7)
 88. TR-155-plans-3+1-TİP-C1
 89. TR-155-plans-4+1-B-BLOK-TİPA-(B8-B15-B24)
 90. TR-155-plans-4+1-DUBLEX-A-BLOK-TİPA-(A72)
 91. TR-155-plans-4+1-DUBLEX-B-BLOK-TİPB-(B60)
 92. TR-155-rec-01
 93. TR-155-rec-02
 94. TR-155-rec-03
 95. TR-155-rec-04
 96. TR-155-rec-05
 97. TR-155-rec-06
 98. TR-155-rec-07
 99. TR-155-rec-08
 100. TR-155-rec-09