مجتمع آپارتمانی گونگورن استانبول - TR-154

قیمت 1,200,000 ₺

استانبول / گونگورن

شرح املاک

بیش از یک پروژه ،این یک سبک زندگی جدید در قلب استانبول است

یک تجربه معتبر در مرکز استانبول ، در تقاطع مترو و تراموا

مباع
 1. مجتمع آپارتمانی گونگورن استانبول
 2. TR-154-out-01
 3. TR-154-out-02
 4. TR-154-out-03
 5. TR-154-out-04
 6. TR-154-out-05
 7. TR-154-out-06
 8. TR-154-out-07
 9. TR-154-out-08
 10. TR-154-out-10
 11. TR-154-out-11
 12. TR-154-out-12
 13. TR-154-out-13
 14. TR-154-out-14
 15. TR-154-out-15
 16. TR-154-in-01
 17. TR-154-in-02
 18. TR-154-in-03
 19. TR-154-in-05
 20. TR-154-in-06
 21. TR-154-in-08
 22. TR-154-in-09
 23. TR-154-in-10
 24. TR-154-in-11
 25. TR-154-in-12
 26. TR-154-in-13
 27. TR-154-in-14
 28. TR-154-in-15
 29. TR-154-plans-2+1-A1-GARDEN-
 30. TR-154-plans-2+1-A2-GARDEN-
 31. TR-154-plans-2+1-A-B-Doğu-Batı
 32. TR-154-plans-2+1-A-B-Köşe
 33. TR-154-plans-2+1-C
 34. TR-154-plans-2+1-C1-GARDEN-
 35. TR-154-plans-2+1-C2-GARDEN-
 36. TR-154-plans-3+1-A3-GARDEN-
 37. TR-154-plans-3+1-A4-GARDEN-
 38. TR-154-plans-3+1-A-B-155-m
 39. TR-154-plans-3+1-B1-GARDEN-
 40. TR-154-plans-3+1-B2-GARDEN-
 41. TR-154-plans-3+1-C-197-m²
 42. TR-154-plans-A-BLOK-NUMARATAJ
 43. TR-154-plans-B-BLOK-NUMARATAJ
 44. TR-154-plans-C-BLOK-NUMARATAJ
 45. TR-154-rec-01
 46. TR-154-rec-02
 47. TR-154-rec-03
 48. TR-154-rec-04
 49. TR-154-rec-05
 50. TR-154-rec-06
 51. TR-154-rec-07
 52. TR-154-rec-08
 53. TR-154-rec-09