جذاب ترین پروژه ی مسکونی استانبول منطقه محمود بی - TR-007

قیمت

استانبول / باسین اکسپرس

شرح املاک

آپارتمان های استانبول مجتمع آپارتمان های لوکس

سرمایه گذاری برای خرید در ترکیه، مناسب برای اخذ تابعیت ترکیه ، در باسین اکسپرس ، نزدیک به مترو ، متروبوس ، مرکز خرید و دانشگاه می‌باشد

مباع
 1. جذاب ترین پروژه ی مسکونی استانبول منطقه محمود بی
 2. TR-007-out-01-01, شقق محمود بيه 21
 3. TR-007-out-02-01, شقق محمود بيه 22
 4. TR-007-out-03-01, شقق محمود بيه 23
 5. TR-007-out-04-01, شقق محمود بيه 24
 6. TR-007-out-05-01, شقق محمود بيه 25
 7. TR-007-out-06-01, شقق محمود بيه 26
 8. TR-007-out-07-01, شقق محمود بيه 27
 9. TR-007-out-12-01, شقق محمود بيه 28
 10. TR-007-out-13-01, شقق محمود بيه 29
 11. TR-007-out-14-01, شقق محمود بيه 30
 12. TR-007-out-15-01, شقق محمود بيه 31
 13. TR-007-out-16-01, شقق محمود بيه 32
 14. TR-007-out-17-01, شقق محمود بيه 33
 15. TR-007-out-19-01, شقق محمود بيه 34
 16. TR-007-out-20-01, شقق محمود بيه 35
 17. TR-007-out-21-01, شقق محمود بيه 36
 18. TR-007-out-22-01, شقق محمود بيه 37
 19. TR-007-out-23-01, شقق محمود بيه 38
 20. TR-007-out-24-01, شقق محمود بيه 36
 21. TR-007-out-25-01, شقق محمود بيه 39
 22. TR-007-in-01-01-01, شقق محمود بيه 1
 23. TR-007-in-01-02-01, شقق محمود بيه 2
 24. TR-007-in-01-03-01, شقق محمود بيه 3
 25. TR-007-in-01-04-01, شقق محمود بيه 4
 26. TR-007-in-01-05-01, شقق محمود بيه 5
 27. TR-007-in-01-06-01, شقق محمود بيه 6
 28. TR-007-in-01-07-01, شقق محمود بيه 7
 29. TR-007-in-01-08-01, شقق محمود بيه 8
 30. TR-007-in-01-09-01, شقق محمود بيه 9
 31. TR-007-in-01-10-01, شقق محمود بيه 10
 32. TR-007-in-02-01-01, شقق محمود بيه 11
 33. TR-007-in-02-02-01, شقق محمود بيه 12
 34. TR-007-in-02-03-01, شقق محمود بيه 13
 35. TR-007-in-02-04-01, شقق محمود بيه 14
 36. TR-007-in-02-05-01, شقق محمود بيه 15
 37. TR-007-in-02-06-01, شقق محمود بيه 16
 38. TR-007-in-02-07-01, شقق محمود بيه 17
 39. TR-007-in-02-08-01, شقق محمود بيه 18
 40. TR-007-in-02-09-01, شقق محمود بيه 19
 41. TR-007-in-02-10-01, شقق محمود بيه 20
 42. TR-007 plans 1+1 85 m2-01
 43. TR-007 plans 1+1 95 m2 close kitchen-01
 44. TR-007 plans 1+1 95 m2-01
 45. TR-007 plans 2+1 95 m2 open kitchen-01
 46. TR-007 plans 2+1 115 m2 close kitchen-01
 47. TR-007 plans 85 m2 1+1-01
 48. TR-007 plans 95 m2 2+1-01
 49. TR-007 plans 115 m2 2+1-01
 50. TR-007 plans-basement-bodrum-kat-01
 51. TR-007 plans-ground floor-zemin-kat-01
 52. TR-007 plans-normal-floor-kat-01
 53. TR-007-rec-01-01
 54. TR-007-rec-01-02
 55. TR-007-rec-01-03
 56. TR-007-rec-01-04
 57. TR-007-rec-01-05
 58. TR-007-rec-01-06
 59. TR-007-rec-01-07
 60. TR-007-rec-02-01
 61. TR-007-rec-03-01
 62. TR-007-rec-03-02
 63. TR-007-rec-03-03
 64. TR-007-rec-03-04
 65. TR-007-rec-03-05
 66. TR-007-rec-03-06
 67. TR-007-rec-03-07