پروژه آپارتمانهای استانبول در منطقه باکر کوی - TR-018

قیمت 1,900,000 ₺

استانبول / باکرکوی

شرح املاک

آپارتمان های کنار دریا برای فروش مستقیم در استانبول ، باکرکوی

یک مجتمع مسکونی لوکس در فاصله صفر از دریای استانبول

مباع
 1. پروژه آپارتمانهای استانبول در منطقه باکر کوی
 2. TR-018-out-01
 3. TR-018-out-02
 4. TR-018-out-03
 5. TR-018-out-04
 6. TR-018-out-05
 7. TR-018-out-06
 8. TR-018-out-07
 9. TR-018-out-08
 10. TR-018-out-09
 11. TR-018-out-10
 12. TR-018-in-01
 13. TR-018-in-02
 14. TR-018-in-03
 15. TR-018-in-04
 16. TR-018-in-05
 17. TR-018-in-06
 18. TR-018-in-07
 19. TR-018-in-08
 20. TR-018-plans-1+1-66m-c
 21. TR-018-plans-1+1-99m-c
 22. TR-018-plans-2+1-112M-C
 23. TR-018-plans-2+1-185m-B1-B2
 24. TR-018-plans-3+1-214M-B1-B2
 25. TR-018-plans-3+1-259m-B1-B2
 26. TR-018-plans-5+1-300M-C-tip-B1-B2
 27. TR-018-plans-5+1-300M-E-tip-B1-B2
 28. TR-018-plans-5+1-317m-A2---A1
 29. TR-018-rec-01