مجتمع آپارتمان های اسنیورت در استانبول - TR-012

قیمت 2,700,000 ₺

استانبول / اسنیورت

شرح املاک

مجتمع مسکونی شامل یک مدرسه خصوصی، کار عنوان آماده و مناسب برای شهروندی ترکیه

آپارتمان های سرمایه گذاری ارزان قیمت در ترکیه. مجتمع مسکونی شامل یک مدرسه خصوصی، کار عنوان آماده

 1. مجتمع آپارتمان های اسنیورت در استانبول
 2. TR-012-out-01
 3. TR-012-out-02
 4. TR-012-out-03
 5. TR-012-out-04
 6. TR-012-out-05
 7. TR-012-out-06
 8. TR-012-out-07
 9. TR-012-out-08
 10. TR-012-out-09
 11. TR-012-out-10
 12. TR-012-out-11
 13. TR-012-out-12
 14. TR-012-out-13
 15. TR-012-out-14
 16. TR-012-out-15
 17. TR-012-out-16
 18. TR-012-out-17
 19. TR-012-out-18
 20. TR-012-out-19
 21. TR-012-out-20
 22. TR-012-in-01
 23. TR-012-in-02
 24. TR-012-in-03
 25. TR-012-in-04
 26. TR-012-in-05
 27. TR-012-in-06
 28. TR-012-in-07
 29. TR-012-in-08
 30. TR-012-in-09
 31. TR-012-in-10
 32. TR-012-in-11
 33. TR-012-in-12
 34. TR-012-in-13
 35. TR-012-in-14
 36. TR-030-plans-1+1---A1
 37. TR-030-plans-1+1---B1
 38. TR-030-plans-2+1---A1
 39. TR-030-plans-2+1---C2
 40. TR-030-plans-3+1---A1
 41. TR-030-plans-3+1---A2
 42. TR-030-plans-3+1---A3
 43. TR-030-plans-4+1---A2
 44. TR-030-plans-4+1---A5
 45. TR-030-plans-4+1---B1
 46. TR-012-rec-01
 47. TR-012-rec-02
 48. TR-012-rec-03
 49. TR-012-rec-04
 50. TR-012-rec-05
 51. TR-012-rec-06
 52. TR-012-rec-07
 53. TR-012-rec-08
 54. TR-012-rec-10
 55. TR-012-rec-11
 56. TR-012-rec-12
 57. TR-012-rec-13
 58. TR-012-rec-14
 59. TR-012-rec-15
 60. TR-012-rec-16
 61. TR-012-rec-17
 62. TR-012-rec-18
 63. TR-012-rec-19
 64. TR-012-rec-20
 65. TR-012-rec-21