مجتمع آپارتمان های بیوک چکمجحه در استانبول - TR-117

قیمت 2,400,000 ₺

استانبول / بیوک چکمجه

شرح املاک

آپارتمان ها با منظره دریا در ترکیه؛ بین دریا و دریاچه، مناسب برای اخذ شهروندی

دیدنی ترین آپارتمان ها با منظره دریا در ترکیه؛

مباع
 1. مجتمع آپارتمان های بیوک چکمجحه در استانبول
 2. TR-117-out-02
 3. TR-117-out-03
 4. TR-117-out-04
 5. TR-117-out-05
 6. TR-117-out-06
 7. TR-117-out-07
 8. TR-117-out-08
 9. TR-117-out-09
 10. TR-117-out-10
 11. TR-117-out-11
 12. TR-117-out-12
 13. TR-117-out-13
 14. TR-117-out-14
 15. TR-117-plans-1+1-A-tipi
 16. TR-117-plans-1+1-B-tipi
 17. TR-117-plans-1+1-C-tipi
 18. TR-117-plans-1+1-D-tipi
 19. TR-117-plans-1+1-E-tipi
 20. TR-117-plans-2+1-A-tipi
 21. TR-117-plans-2+1-B-tipi--01
 22. TR-117-plans-2+1-B-tipi--02
 23. TR-117-plans-2+1-C-tipi
 24. TR-117-plans-2+1-D-tipi--01
 25. TR-117-plans-2+1-D-tipi--02
 26. TR-117-plans-2+1-E-tipi
 27. TR-117-plans-3+1-A-tipi
 28. TR-117-plans-3+1-B-tipi
 29. TR-117-plans-3+1-C-tipi
 30. TR-117-plans-3+1-D-tipi
 31. TR-117-plans-3+1-E-tipi
 32. TR-117-plans-4+2-A-tipi