مجتمع آپارتمانهای استانبول کوچوک چکمجه - TR-008

قیمت 2,200,000 ₺

استانبول / کوچک چکمجه

شرح املاک

فرصت سرمایه گذاری در مجاورت شاه راه کوچوک چکمجه مناسب جهت اخذ تابعیت ترکیه Tur property

پیش فروش مجتمع مجلل نزدیک پروژه کانال آب استانبول در مجاورت شاه راه باسین اکپرس

 1. مجتمع آپارتمانهای استانبول کوچوک چکمجه
 2. TR-008-out-1
 3. TR-008-out-2
 4. TR-008-out-3
 5. TR-008-out-4
 6. TR-008-out-5
 7. TR-008-out-7
 8. TR-008-out-8
 9. TR-008-out-9
 10. TR-008-out-10
 11. TR-008-out-11
 12. TR-008-out-12
 13. TR-008-out-13
 14. TR-008-out-14
 15. TR-008-in-1
 16. TR-008-in-2
 17. TR-008-in-3
 18. TR-008-in-4
 19. TR-008-in-5
 20. TR-008-in-6
 21. TR-008-in-7
 22. TR-008-in-8
 23. TR-008-in-9
 24. TR-008-in-10
 25. TR-008-in-11
 26. TR-008-in-12 (2)
 27. TR-008-in-12
 28. TR-008-in-13
 29. TR-008-in-14
 30. TR-008-in-15
 31. TR-008-in-16
 32. TR-008-in-17
 33. TR-008-in-18
 34. TR-008-m-1
 35. TR-008-m-2
 36. TR-008-m-3
 37. TR-008-m-4
 38. TR-008-m-5
 39. TR-008-m-6
 40. TR-008-m-10
 41. TR-008-m-11
 42. TR-008-m-12