مجتمع آپارتمانی با منظره دریا در استانبول آوجیلار - TR-022

قیمت 3,000,000 ₺

استانبول / آوجیلار

شرح املاک

آپارتمانهای با منظره ترکیبی دریا و دریاچه را برای سرمایه گذاری در ترکیه

آپارتمانهای با منظره ترکیبی دریا و دریاچه را برای سرمایه گذاری در ترکیه ، سند مالکیت آماده در قلب استانبول

 1. مجتمع آپارتمانی با منظره دریا در استانبول آوجیلار
 2. TR-022-out-1
 3. TR-022-out-2
 4. TR-022-out-3
 5. TR-022-out-4
 6. TR-022-out-5
 7. TR-022-out-6
 8. TR-022-out-7
 9. TR-022-out-8
 10. TR-022-out-9
 11. TR-022-out-10
 12. TR-022-out-11
 13. TR-022-out-12
 14. TR-022-m-1
 15. TR-022-m-2
 16. TR-022-m-3
 17. TR-022-m-4
 18. TR-022-m-5
 19. TR-022-m-6
 20. TR-022-m-7
 21. TR-022-m-8
 22. TR-022-m-10
 23. TR-022-m-11
 24. TR-022-m-12
 25. TR-022-m-13
 26. TR-022-m-14
 27. TR-022-m-15
 28. TR-022-m-16
 29. TR-022-m-17
 30. TR-022-m-18
 31. TR-022-m-19
 32. TR-022-m-20
 33. TR-022-m-21
 34. TR-022-m-22
 35. TR-022-m-23